Hotel pod Lozom, Budva - 1886 sqm

Ul. Mainski put, Montenegro, Budva, Montenegro

REF. ME10285B01001

Type: Commercial

NLA: 1 886 m2

Land: 1 202 m2

Land registry plot: KO Budva, TD 149

Property description

Predmetne nekretnine locirane su u užem gradskom podrucju opštine Budva, potes "Budva polje", ulica Mainska. Mikrolokacija je na prostoru sjeverno od hotela "Blue star" i mini hotela "Franeta", sa kojom nekretninom se granici južnom granicom parcele. Sa istocne I zapadne granice direktno izlazi na Mainski put I lokalnu saobracajnu vezu. Neposredno okruženje: U vazdušnom precniku od 700 metara nalaze se svi važni socioekonomski objekti i linija mora. Vazdušna udaljenost repernih tacaka:

- Autobuska stanica – 130 metara-sjeverozapadno;

- Zgrada opštine Budva – 170 metara - jugozapadno;

Kolska/pješacka udaljenost repernih tacaka:

- TQ centar (kao reperni objekat) – 1.000

metara-jugozapadno;

Saobracaj: Predmetne nepokretnosti direktno izlaze na Mainski put, koji predstavlja znacajnu gradsku poprecnu saobracajnu vezu centralnog gradskog Bulevara i Zaobilaznice.

 

Predmetni hotel je kombinacija gradskog hotela I resort-a, kategorisan sa dvije zvjezdice i kapacitetom od 120 soba. Na prizemnoj etaži nalazi se "walk-in" restoran kao I poslovni prostori. Nepokretnosti se sastoji iz dvije zgrade i to a) trospratne zgrade sa podkrovljem, koji objekat je, svojim frontom, lociran uz samu Mainsku ulicu i čija izgradnja se pretpostavlja 80-tih godina I b) petospratni savremeni objekat, ne toliko savremenog arhitektonskog rješenja, čija izgradnja se pretpostavlja 2014. godine. Ovaj objekat nadvisuje okolne zgrade i parking prostor iza objekta. Konstrukcija objekata je od armiranog betona sa

nagnutom krovnom konstrukcijom i crijepom kao krovnim povkrivačem. Fasadna bravarija je od

aluminijskih prola. Vertikalna komunikacija izmedju etaža su unutrašnje AB stepenište. Grijanje i hladjanje je obezbijedjeno split sistemima. Većina soba ima terase. U površinama predmetnih nepokretnosti ne postoji parking prostor, dok mogućnost parkiranja postoji na zapadnoj strani nepokretnosti. Hotel je označen vidljivim oznakama koje su orijentisane prema uličnom frontu.

Sve sobe u hotelu su slične u pogledu zanatske obrade i stanja u kome se nalaze. Većina soba ima 15

do 20 m2.Na etaži P nalazi se prostor restorana sa odvojenom kuhinjom i to u objektu. Cjelokupna

površina restorana je opremljena sa oko 80 stolova. U dijelu prizemne etaže koji je orijentisan prema

Mainskoj ulici nalaze se dva maloprodajna prostora, jedan maloprodajni/komercijalni prostor je površine

110 m2 dok je drugi površine 70 m2.

Contact: +382 67 733 744 

 

The real estate is located in the inner city area of the Municipality of Budva, near "Budva polje", Mainska Street. The microlocation is in the area north of the hotel "Blue star" and the mini hotel "Franeta", that the property borders with in its southern part of the plot. From the eastern and western borders, it directly exits the Main Road and the local tra‑c connection. Immediate environment: Within a 700m radius, there are all important socio-economic facilities and the sea line. Air distance of reference points:

- Bus station - 130 meters-northwest;

- Budva Municipality Building - 170 meters - southwest;

Road / walking distance of reference points:

- TQ center (as a reference facility) - 1,000 meters-southwest;

Tra‑c: The real estate goes directly to the Main Road, which represents a signifcant city cross-tra‑c connection between the central city Boulevard and the Bypass.

 

The hotel is a combination of a city hotel and a resort, classied as a two-star hotel with the capacity of 120 rooms. On the ground ­oor there is a "walk-in" restaurant as well as business premises. The real estate consists of two buildings, namely a) a three-storey building with an attic, which building, with its front, is located along Mainska Street and the construction of which was started in the 80s and b) a ve-storey modern building, not so much a modern architectural solution, construction iof which was started in 2014. This building overlooks the surrounding buildings and there is the parking space behind the

building. The construction of the building is made of reinforced concrete with a sloping roof structure

and ttiles covering the roof. Facade hardware is made of aluminum proles. Vertical communication between ­oors is achieved through internal AB staircase. Heating and cooling is provided by split

systems. Most rooms have terraces. There is no parking space in the areas of the real estate in question, while the possibility of parking exists on the west side of the real estate. The hotel is marked with visible signs that are oriented towards the street front.

All rooms in the hotel are similar in terms of craftsmanship and condition. Most rooms have 15 to 20 m2. On the rst ­oor there is a restaurant with a separate kitchen in the building. The entire area of the restaurant is equipped with about 80 tables. In the part of the ground ­oor that is oriented towards

Mainska Street, there are two retail spaces, one retail / commercial space is 110 m2 while the other is 70 m2.

 

Contact: +382 67 733 744 

Contact us regarding
this property

Contact Us

Montenegro

Mr. Danilo Premović

Montenegro

Property location